Algemene voorwaarden

Adviesgroep Strategisch Gebouwbeheer B.V

 

Artikel 1.              Definities

1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.       ASG: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Adviesgroep Strategisch Gebouwbeheer B.V. gevestigd aan de Olof Palmestraat 18 te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63272105;

b.       klant: de rechtspersoon met wie ASG een overeenkomst is aangegaan;

c.       overeenkomst: de overeenkomst tussen ASG en de klant;

d.       ELINE: de webapplicatie die door ASG ontwikkeld is en in het kader van de overeenkomst aan de klant ter beschikking wordt gesteld;

e.       werkzaamheden: de werkzaamheden die ASG in het kader van de overeenkomst voor de klant uitvoert;

f.        meter: de energiemeter die door ASG wordt geplaatst;

g.       locatie: de locatie waar de meter geplaatst is of dient te worden;

h.       werk: ieder werk in de zin van de Auteurswet, zoals adviezen, rapportages en analyses, dat ASG vervaardigd heeft;

i.         bewoner: de natuurlijke persoon die zich bevindt in een woning van de klant waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 2.              Algemeen

2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ASG en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen ASG en de klant.

2.2.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft ASG het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5.           Indien ASG niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat ASG het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.           De klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met ASG gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2.7.           ASG heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. ASG zal de klant schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte stellen en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3.              Aanbiedingen en offertes

3.1.           Ieder aanbod en alle offertes van ASG zijn vrijblijvend.

3.2.           De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ASG opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop ASG zijn aanbod of offerte baseert.

3.3.           ASG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4.           Een samengestelde prijsopgave verplicht ASG niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.           Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6.           De door ASG aan de klant verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van ASG niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 

Artikel 4.              Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen

4.1.           Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant en ASG de overeenkomst hebben ondertekend.

4.2.           Wijzigingen op de overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.

 

Artikel 5.              Duurovereenkomst

5.1.           De looptijd van de overeenkomst is in de overeenkomst opgenomen. De overeenkomst loopt per kalenderjaar.

5.2.           Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de verlengingsperiode die in de overeenkomst is opgenomen, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.3 wordt opgezegd.

5.3.           De overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. De opzegging dient voor 1 juli door ASG te zijn ontvangen.

5.4.           Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

 

Artikel 6.              Uitvoering van de overeenkomst

6.1.           ASG zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

6.2.           ASG heeft het recht, zonder de klant daarvan in kennis te stellen, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Onder “ASG” dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de derde partij die ASG inschakelt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

6.3.           ASG kan niet garanderen dat het gebruik van ELINE en/of de werkzaamheden leiden tot een bezuiniging voor de klant of voor de bewoners.

6.4.           In noodgevallen waarin ASG het redelijk acht, is hij gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen aan te brengen in ELINE of andere tijdelijke maatregelen te nemen die hij op dat moment nodig acht om de continuïteit van ELINE te kunnen waarborgen.

6.5.           De planning van de werkzaamheden kan nadelig worden beïnvloed door factoren die niet aan ASG kunnen worden toegerekend, zoals de kwaliteit en de toegankelijkheid van de benodigde informatie, de wijze van medewerking en de aanwezigheid van de bewoner.

 

Artikel 7.              ELINE

7.1.           ASG behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan ELINE, ingevolge de technische evolutie van ELINE. ASG waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van ELINE.

7.2.           Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt ELINE zoals zij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

7.3.           De functionaliteiten van ELINE waarop de klant recht, wordt duidelijk met de klant overeengekomen. Indien de klant extra en/of aangepaste functionaliteiten wenst, dan dient de klant contact op te nemen met ASG en zullen partijen, indien mogelijk, de overeenkomst aanpassen. Een dergelijke aanpassing kan gevolgen hebben voor de periodieke vergoeding die de klant voor het gebruik van ELINE aan ASG verschuldigd is. De klant wordt daarvan voorafgaand aan het aanpassen van de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld.

 

Artikel 8.              Verplichtingen van de klant

8.1.           De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan ASG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ASG worden verstrekt of voor ASG toegankelijk zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en faciliteiten niet tijdig aan ASG zijn verstrekt of voor ASG toegankelijk zijn, dan heeft ASG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en worden alle extra kosten die ASG daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

8.2.           De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

8.3.           Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

8.4.           De klant dient ASG alle machtigingen en bevoegdheden te verlenen die voor ASG noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

8.5.           De energiemeters die reeds aanwezig zijn op de locaties van de klant dienen te voldoen aan de door ASG kenbaar gemaakte specificaties. Voldoen de energiemeters hier niet aan, dan kan ASG in opdracht van de klant nieuwe meters plaatsen.

8.6.           De klant staat ervoor in dat de locaties waar energiemeters geplaatst zijn, daarvoor geschikt zijn.

8.7.           ASG gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar wet- en regelgeving omtrent privacy.

8.8.           De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een analyse of advies van ASG, maakt.

8.9.           Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de meters of ELINE zonder voorafgaande toestemming van ASG, tenzij het wijzigingen betreffen die vallen onder het normaal gebruik van de meters of ELINE.

8.10.           De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het ASG onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

8.11.           De klant is gehouden ASG onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.12.           Het is de klant niet toegestaan om ELINE of de meters te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.

8.13.           De klant vrijwaart ASG tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de klant of van de bewoner, onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in dit artikel.

8.14.           De klant is verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding om gebruik te kunnen maken van ELINE.

8.15.           Indien een storing in ELINE of een meter veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant of van een derde, waaronder een bewoner, dan zijn alle kosten die ASG heeft moeten maken om de storing te verhelpen voor rekening van de klant.

 

Artikel 9.              Inloggegevens

9.1.           De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant of van de bewoner, dan kan ASG daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

9.2.           Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de klant ASG daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

Artikel 10.           Wijziging factuuradres

10.1.           Indien het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan ASG mede te delen.

 

Artikel 11.           Plaatsen van meters

11.1.           De klant dient ervoor zorg te dragen dat ASG tijdig de beschikking heeft over alle informatie over de locatie die voor ASG van belang kan zijn i.v.m. het plaatsen van de meters.

11.2.           Indien een locatie niet geschikt is voor het plaatsen van een meter dan wel niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan ASG kenbaar heeft gemaakt, dan zijn alle extra kosten die ASG daardoor heeft moeten, zoals kosten voor bouwkundige aanpassingen, voor rekening van de klant. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de hoogte van de extra kosten in kennis gesteld.

11.3.           ASG dient in staat te worden gesteld de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

 

Artikel 12.           Uitvoeringstermijn

12.1.           Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen fatale termijn. ASG zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven uitvoeringstermijn na te komen. Niet-tijdige uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens ASG.

12.2.           De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat ASG alle gegevens en zaken van de klant heeft ontvangen die door ASG noodzakelijk zijn om een aanvang te maken met de uitvoering van de overeenkomst.

12.3.           Indien de uitvoeringstermijn wordt overschreden, dan dient de klant ASG een ingebrekestelling te sturen waarin ASG een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

12.4.           In het geval dat een door ASG met de klant overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 13.           Prijzen en tarieven

13.1.           Vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.

13.2.           ASG verhoogt jaarlijks op 1 januari de tarieven op basis van het gestegen consumentenprijsindexcijfer vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening van het nieuwe tarief wordt uitgegaan van het laatst geldende tarief (jaar-op-jaarmethode).

 

Artikel 14.           Facturatie en betaling

14.1.           Facturatie voor de plaatsing van meters geschiedt overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de offerte en/of de overeenkomst.

14.2.           Facturatie van de periodieke vergoeding voor het gebruik van ELINE geschiedt jaarlijks vooraf.

14.3.           De klant dient de van ASG ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

14.4.           Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

14.5.           Bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk of via de e-mail gemotiveerd bij ASG te worden ingediend binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

14.6.           Bij niet-tijdige betaling door de klant is ASG bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. ASG is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.

14.7.           Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die ASG maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

14.8.           Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

14.9.           Rechten worden aan de klant verleend onder de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

 

Artikel 15.           Klachten

15.1.           Klachten ten aanzien van ELINE of de werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk aan ASG kenbaar te worden gemaakt. De klant dient duidelijk een omschrijving te geven van het gebrek, zodat ASG adequaat kan reageren.

15.2.           De klant is verplicht ASG de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat ASG overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat ASG erkent dat het opgeleverde gebrekkig is.

15.3.           Indien de klant aantoont dat het opgeleverde gebrekkig is dan wel dat de werkzaamheden niet juist zijn uitgevoerd, dan dient de klant ASG een redelijke termijn te geven om alsnog de overeenkomst correct uit te voeren. De aansprakelijkheid van ASG is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

 

Artikel 16.           Opschorting en ontbinding

16.1.           ASG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a.       ASG bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of indien er sprake is van een andere (dreigende) gevaarlijke situatie;

b.       de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;

c.       na het sluiten van de overeenkomst ASG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;

d.       de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

e.       aan de klant surseance van betaling is verleend;

f.        de klant in staat van faillissement verkeert;

g.       ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;

h.       de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

16.2.           Voorts is ASG bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3.           Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van ASG op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ASG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

16.4.           ASG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17.           Aansprakelijkheid en verjaring

17.1.           ASG kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.       een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;

b.       enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld of van de bewoner.

17.2.           De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. ASG is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart ASG tegen alle aanspraken ter zake.

17.3.           ASG garandeert niet dat ELINE te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De klant erkent dat ELINE onderbroken kan worden door diverse redenen. ASG zal pogen een volledige continuïteit van ELINE te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. ASG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van ELINE, tenzij de onderbreking van ELINE door toedoen van ASG onredelijk lang is.

17.4.           Indien de klant of een bewoner wijzigingen aanbrengt aan een meter, dan sluit ASG iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

17.5.           ASG kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vertragings)schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van de bewoner.

17.6.           ASG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan ASG werkzaamheden verricht.

17.7.           ASG is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.8.           ASG is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.

17.9.           Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, systemen en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan ASG nimmer worden aangerekend.

17.10.           ASG kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van derden, waaronder energieleveranciers.

17.11.           Indien ASG schade lijdt door een handelen en/of nalaten van een bewoner, dan wordt deze schade aan de klant in rekening gebracht, voor zover de schade niet door de bewoner aan ASG vergoed wordt.

17.12.           Iedere aansprakelijkheid van ASG voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, reputatieschade, verbruikskosten, bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten, dataverlies, vertragingsschade en bedrijfsstoring.

17.13.           Indien ASG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ASG beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ASG gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van ASG beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het opgeleverde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmalig de jaarlijkse vergoeding die voor ELINE aan de klant in rekening is gebracht.

17.14.           De klant vrijwaart ASG voor vorderingen die derden tegen ASG instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor ASG niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden ASG op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor ASG mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

17.15.           De klant is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen.

17.16.           Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens ASG vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens ASG kan aanwenden.

17.17.           Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens ASG handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die ASG daardoor heeft geleden.

 

Artikel 18.           Overmacht

18.1.           ASG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden waaronder blikseminslag; stroomstoring; netwerk- en/of internetstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; het niet of niet naar behoren functioneren van apparatuur, waaronder een energiemeter, van de klant of van een derde; natuurrampen; terrorisme of oorlog; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan ASG door zijn leveranciers; ex- en importverboden; brand; diefstal; storingen en ongevallen in het bedrijf van ASG of van zijn leverancier; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

18.2.           Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van ASG of van een door ASG ingeschakelde derde partij.

18.3.           In geval van overmacht zal ASG vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering van de overeenkomst. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel ASG als de klant, gehouden zijn om die te benutten.

 

Artikel 19.           Intellectuele eigendomsrechten

19.1.           Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op het werk en op ELINE berusten bij ASG.

19.2.           Door de terbeschikkingstelling van het werk en ELINE worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen.

19.3.           De klant heeft slechts het recht het werk te gebruiken binnen zijn organisatie voor het doel waarvoor het werk vervaardigd is.

19.4.           ASG verleent de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om ELINE te gebruiken. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het ter beschikking stellen van ELINE, heeft voldaan.

19.5.           De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van ASG te allen tijde te respecteren.

 

Artikel 20.           Geheimhouding en persoonsgegevens

20.1.           Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2.           Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ASG gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en ASG zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ASG niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20.3.           I.v.m. de verwerking van persoonsgegevens door ASG zullen ASG en de klant een verwerkersovereenkomst met elkaar aangaan.

 

Artikel 21.           Bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1.           Alle geschillen tussen partijen zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ASG gevestigd is.

21.2.           De overeenkomst en alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht.